logo info
info
logo troeven
troeven
logo visie
visie
team
logo kalender
kalender
visie logo


visie op leren vanuit de school

Een school kiezen is geen eenvoudige opdracht, maar een weloverwogen keuze. Als ouders wilt u immers een school waar uw kind, maar ook u als ouder zich thuis voelt.

Met het pedagogisch project van het GO! als uitgangspunt, zet GO! BS Kiliaan, samen met scholengroep Fluxus, sterk in op de ontwikkeling van onze leerlingen tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

Als school vinden wij het enorm belangrijk dat al onze leerlingen alle kansen krijgen en gestimuleerd worden om te leren. Vanuit hun kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden maken onze leerlingen de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

School maken doen wij echter niet alleen. We vinden het enorm belangrijk dat ook onze leerlingen en ouders bij het schoolgebeuren betrokken worden. Een open communicatie komt bij ons op de eerste plaats.

In onze groene omgeving hebben wij veel aandacht voor milieuzorg op school en proberen wij de natuur bij het lesgebeuren te betrekken. Onze moestuin wordt, samen met de compostmeesters, een gans jaar door het 2de en het 3de leerjaar onder handen genomen.

In de kleuterschool hechten wij aan de huishoudelijke sfeer veel belang. Al onze kleutertjes eten hun boterhammetjes, koek en fruit in de klas op. Zo kunnen zij op hun eigen tempo, samen met hun eigen juf, met een rustig muziekje op de achtergrond, genieten van hun maaltijd.

Beweging staat centraal bij onze kleutertjes. Elke week krijgen zij 2 uren bewegingsopvoeding van onze turnjuf en gaan ze, samen met de klasjuf, 1 uurtje per week naar het bodymaplokaal. Aan de hand van spelletjes en oefeningen wordt de fijne motoriek gestimuleerd.

In onze lagere school is het belangrijk dat onze leerlingen leren samenwerken. Er wordt dan ook vaak klasdoorbrekend gewerkt. Ieder kind werkt op zijn eigen tempo, naar zijn eigen mogelijkheden en talenten. Uiteraard verliezen we het bereiken van de eindtermen nooit uit het oog.

Bent u op zoek naar een school:

*Waar uw kind elke dag mag schitteren?

* Waar er in een groene omgeving praktijk- en ervaringsgericht onderwijs wordt gegeven?

* Waar er lesgegeven wordt met de nieuwste onderwijsmethodes en eigentijdse werkvormen?

* …

Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze openklasdagen of maak een afspraak voor een individuele rondleiding. Breng gerust uw kapoentje mee, zodat u meteen de enthousiaste sfeer kan opsnuiven.

visie logo


visie op leren vanuit de scholengroep

 

Niveau van de lerende

De lerenden krijgen alle kansen en worden gestimuleerd om te leren. De lerenden maken vanuit de kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

Niveau van de leraar

Leraren ontwikkelen, mede op basis van de kennis van de eigen leerkrachtstijl, vaardigheden om in hun onderwijsactiviteiten zowel effectieve instructie als zelfontdekkend leren evenwichtig(er) in te bouwen.
Leraren creëren krachtige leeromgevingen, die zelfontdekkend leren mogelijk maken.
Leraren ondersteunen maximaal de leerlingen in hun leren, rekening houdend met de diversiteit aan talenten, mogelijkheden en leerstijlen.

Niveau van de school/scholengroep

GO! BS Kiliaan vertaalt de visie op een schooleigen manier door zich te positioneren op een ‘continuüm instructief-zelfgestuurd leren’ en, afhankelijk van zijn ontwikkeling, instroom, mogelijkheden, enz., keuzes te maken en acties te ondernemen om op te schuiven op dat continuüm.
De scholengroep kiest resoluut voor sterke en inspirerende leerkrachten en medewerkers die de visie van de scholengroep in de praktijk kunnen omzetten. Zij ent haar personeelsbeleid (algemeen en lokaal) mede op die keuze (selectie, vorming, coaching, loopbaanbegeleiding, evaluatie…).
School en scholengroep ondersteunen de leraren in het opzetten van krachtige leeromgevingen en enten hun beleid rond infrastructuur, ICT en financiën mede op die keuze.
Elke instelling actualiseert haar beleid rond leerbegeleiding rekening houdend met ontwikkelingen inzake gemeenschappelijke visie op leren en schoolinterne ontwikkelingen, en met de geleidelijke implementatie van het M-decreet.
De scholengroep speelt een sterke inspirerende, coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol in de implementatie van deze visie en zoekt hierbij ook de ondersteuning van externe partners.

 

zorg logo


visie op zorg

 

De school

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen.

Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal- emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid.

Dit betekent eveneens dat wij bereid zijn om een inspanning te leveren om kinderen met leerproblemen  en ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

Wanneer we aannemen dat kinderen mogen verschillen, aanvaarden we ook dat zowel het leertraject als het begin – en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk. Dat houdt ook in dat niet alle leerlingen aan het einde van het schooljaar op dezelfde wijze worden geëvalueerd.

Differentiatie is een belangrijke sleutel om zorgbreed onderwijs te organiseren. De klemtoon ligt hierbij op het opvolgen van de ontwikkeling van het individuele kind via een leerlingvolgsysteem.

We gaan met andere woorden na wat een kind kan en hoever het kan geraken. Dat betekent dat kinderen die nood hebben aan extra zorg deze ook krijgen, rekening houdend met de draagkracht van de school.

Differentiatie is geen gemakkelijke opdracht. Het vergt veel teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om dingen bij te leren.

“Zorgbeleid” is een opdracht van het hele team!

Een aantal specifieke taken worden uitgevoerd die het beleid richting geven, stimuleren en professionaliseren.

Het is voor u als ouder belangrijk om te weten wie in het team is betrokken en dusdanig aanspreekbaar is.

Het schoolteam

Vier maal per schooljaar vindt er een MDO (= Multi Disciplinair Overleg) plaats. Hier worden leerlingen met hun noden en onderwijsbehoeften uitgebreid besproken. Directie, CLB, betrokken leerkracht(en), (eventueel) mensen van het ondersteuningsnetwerk Noa en zorgcoördinator zijn hierbij aanwezig.

Directie

De directie Mevr. K. Biesen heeft een goed beeld van elk kind, ook van de kinderen met specifieke noden. Zij is aanwezig op teamvergaderingen (MDO = Multi Disciplinair Overleg) en houdt de evolutie van elk kind bij.

Zij is voor ouders en kinderen direct aanspreekbaar en zal bijsturen indien nodig.

GO! CLB Lier -Mortsel

Het Centrum voor LeerlingBegeleiding is binnen onze school vertegenwoordigd door Kelly Bouwens.

( kelly.bouwens@goclbfluxus.be )

De school staat in nauw contact met haar  voor wat betreft het opvolgen van de schoolse prestaties van leerlingen, hun sociaal emotioneel welzijn en hun medische zorg. Het CLB team geeft tips aan leerkrachten, helpt bij het bepalen van doelstellingen binnen een handelingsplan en indien nodig voeren zij extra testen uit.

Het CLB is vaak doorverwijzende instantie voor verder onderzoek of overgang naar Buitengewoon onderwijs.

Dit gebeurt echter steeds in consensus met het team.

De leerkracht

Een grote taak rust op de schouders van de leerkracht. Dit zowel op kleuterniveau als in de lagere school.

Van de leerkracht wordt verwacht dat zij/hij alle kinderen grondig observeert en evalueert.

Tevens verwachten we van het leerkrachtenteam dat ze de onderwijsbehoeftes van alle leerlingen zo goed mogelijk ondersteunt  en dat alle teamleden inspanningen leveren die binnen hun mogelijkheden liggen.

Dit houdt in :

Melden van een probleem bij de zorgcoördinator. Bespreken binnen team en met ouders.

Met hulp van zorgcoördinator en collega’s informatie inwinnen.

Met hulp van zorgcoördinator doelstellingen binnen een handelingsplan bepalen.

Remediëren-> Dit betekent leerstof extra inoefenen, met andere middelen. Dit gebeurt binnen of buiten de klas.

Differentiëren->Dit betekent leerstof aanpassen (naar hoeveelheid, inhoud of tempo) zodat de leerling die beter kan verwerken. Dit kan ook betekenen dat de leerling andere leerstof krijgt aangeboden dan de medeleerlingen.

Evalueren via gebruik van het leerlingvolgsysteem of extra testen.

Verrijking-> Dit betekent extra uitdagende leerstof en oefeningen aanbieden aan leerlingen die de basisleerstof vlot verwerken.

De Zorgcoördinator

De zorgcoördinator binnen onze school is Katleen Weckx. ( zorg@kiliaan.be )

Zij is elke dag aanwezig op school.

Haar taken zijn :

– Coördinatie van het zorgbeleid op school.

– ‘Zichtbaar’ aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school.

– Aanbrengen en opvolgen van het leerlingvolgsysteem.

– Registratie van nuttige informatie.

– Organisatie van overleg met ouders, CLB, directie, leerkrachten en externen.

– Evaluaties uitvoeren, eventueel extra testen.

– Documentatie voorzien.

– Nieuwe werkdoelen bepalen.

– Ondersteunen van de leerkracht.

– Didactische suggesties geven en aanreiken van hulpmiddelen.

– Handelingsplan helpen opstellen, bijsturen en evalueren.

– Zoeken naar oplossingen en interventies.

– Collegiale coaching.

– Betrokkenheid naar de leerling.

– Hulp bieden en gesprekken voeren.

– Uitvoeren en opvolgen van het handelingsplan.

– Versterken van het welbevinden van de leerling.

– De onderwijsbehoeftes van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeftes van de leerkrachten mee in kaart brengen. Aan de hand hiervan contact opnemen met ondersteuningsnetwerk Noa om extra hulp in de klas te voorzien.

Op regelmatige tijdstippen is er een overleg met alle externe instanties die hulp bieden.

Wij vinden het als school heel belangrijk om een open communicatie met u als ouders te kunnen hanteren. Dit in het belang van uw kind.

Indien wij problemen merken, wordt u zo snel mogelijk door de leerkracht  of de zorgcoördinator op de hoogte gebracht.

U kunt met uw vragen en behoeften bij het ganse schoolteam terecht.

directie@kiliaan.be

015/31.17.52